En què et podem ajudar?

PLA D'AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)

Gestió, vigilància i control de les aigües de consum humà, i redacció i aplicació dels Plans d’Autocontrol i Gestió (PAG) segons el Reial decret (RD) 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà

NETEGES I DESINFECCIONS

Neteja i desinfecció de les instal·lacions per part de personal titulat seguint els protocols establerts per la legislació sectorial d'aplicació.

PROGRAMA DE MANTENIMENT

Elaboració del programa de manteniment de les instal·lacions amb “major” i “menor” probabilitat de proliferació i dispersió de legionella d'acord amb el Reial Decret 865/2003 i el Decret 352/2004 de prevenció i control de legionella.

APPCC

Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.

AVALUACIÓ DE RISC

Avaluació anual de risc de proliferació i dispersió de legionella segons el protocol del Ministeri de Sanitat i Política Social.

DETERMINACIONS ANALÍTIQUES

Recollida i anàlisi de mostres d'aigua en punts representatius de les instal·lacions per a la determinació de la presència de legionella.

INFORME DE MESURES CORRECTORES

Estudi de la instal·lació i proposta de mesures correctores aplicables per tal de dis- minuir el risc de proliferació i dispersió de legionella.

ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS

Instal·lació de cloradors, filtres de partícules, dosificadors d'antiincrustant i anticorrosiu, descalcificadors, etc.